เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนเพาะปลูกตาม Agri-map แล้วกว่า 190,000 ไร่

เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนเพาะปลูกตาม Agri-map แล้วกว่า 190,000 ไร่

admin No Comment
news

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอใจการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือ Zoning by Agri-map ระบุ 2 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไปกว่า 190,000 ไร่ ขณะที่แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายปรับ เปลี่ยนทั้งหมดกว่า 260,000 ไร่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยการดำเนินโครงการ Zoning by Agri-map ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ว่า กระทรวงเกษตรฯสามารถสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตที่ไม่เหมาะสมได้ถึง 190,319 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 40,946 ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ ในปี 2560 เกษตรกรมีความสมัครใจและปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้ว 157,701 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 34,000 ราย จาก 53 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ที่ 32,618 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 10,502 ราย จาก 49 จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) และเครือข่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri – Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ได้ จึงมีการพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ให้อยู่ในระบบโมบาย (Agri – Map Mobile) ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดของพื้นที่ว่า ดินมีปัญหาหรือไม่ มีความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใด มีแหล่งรับซื้อผลผลิตชนิดใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ของตนเอง เส้นทางไปยังแหล่งรับซื้อ เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ โดยเมื่อเกษตรกรทำการผลิตในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมจะเป็นทางหนึ่งในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร

ในช่วงที่ผ่านมา โครงการ Zoning by Agri-map ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหลังการปรับเปลี่ยน และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อยโรงงาน สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย ปีที่ 1 อยู่ที่ 3,093 บาท/ไร่ จากเดิมที่การปลูกข้าวจะให้ผลตอบแทน 500-700 บาท/ไร่ การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปลูกหญ้าเนเปียร์ สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 29,000 บาท/ไร่ ซึ่งการปลูกหญ้าเนเปียร์นั้น ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนมีตลาดรองรับการผลิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาและตลาด

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรฯมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนทั้งหมด 260,304 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 43,313 ราย ใน 67 จังหวัด โดยจะเน้นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด-สำนักข่าวไทย