Monthly ArchiveAugust 2019

เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสในร่างกาย

admin No Comments

การตรวจจับเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดการตรวจจับที่ปรับปรุงใหม่ของเซลล์ T มีผลในการรักษาหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นในการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันวิธีการรักษาที่มีส่วนร่วมของเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลักษณะของเซลล์ T ที่รับรู้เซลล์มะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับกลยุทธ์การรักษาส่วนบุคคลเซลล์เม็ดเลือดขาวของระบบภูมิคุ้มกันที่มีคุณสมบัติน่าทึ่ง