travel news

ถนนคนเดินเชียงใหม่

admin No Comments

ถ้าอยากช้อปปิ้งแบบสนุก แปลกใหม่ ที่เมืองไทยมีตลาดขายของที่เรียกว่า ถนนคนเดิน ซึ่งจะมีการปิดถนนไม่ให้รถวิ่งชั่วคราว แล้วมีการนำสินค้ามาวางขายแทนตามช่วงเวลาที่กำหนด

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

admin No Comments

นับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่อยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิ ใบเสมาบ้านกุดโง้งแห่งนี้เป็นเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ที่พบในภาคอีสานอันเป็นโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงชุมชนในยุคสมัยทวาราวดีซึ่งเป็นยุคของกาลเวลาที่พุทธศาสนาลัทธิหินยานได้มีการเผยแผ่เข้ามา